Reprowesty B.V.

Algemene verkoop- en betalingsvoorwaarden van de Besloten Vennootschap Reprowesty B.V. te Nieuwegein.  De Besloten Vennootschap “Reprowesty B.V” wordt in deze algemene voorwaarden verder aangeduid als “verkoper”.  Artikel 1 Toepasselijkheid  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, welke door verkoper worden aangegaan. Met name zijn  deze algemene voorwaarden ook van toepassing op overeenkomsten, welke door verkoper worden aangegaan met betrekking tot  verkoop en levering, bouw, reparatie en onderhoud van auto’s, onderdelen en toebehoren daarvoor en met betrekking tot het verrichten  van diensten.  2. Waarin deze algemene voorwaarden wordt gesproken over “koper” moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon  die tot verkoper in contractuele relatie staat uit hoofde van een met verkoper gesloten overeenkomst, alsmede elke natuurlijke of  rechtspersoon die met verkoper een overeenkomst wenst aan te gaan.  3. Waarin deze algemene voorwaarden wordt gesproken over “opdrachtgever” moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of  rechtspersoon die tot verkoper in contractuele relatie staat in verband met een aan verkoper verstrekte opdracht tot het uitvoeren of  doen uitvoeren van werkzaamheden.  4. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk  schriftelijk is overeengekomen.  5. Indien ook de koper of opdrachtgever naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de koper of opdrachtgever  niet van toepassing. Dit is alleen anders indien en voor zover de toepasselijkheid van de voorwaarden van de koper of opdrachtgever  door verkoper uitdrukkelijk is aanvaard en voor zover de voorwaarden van de koper of opdrachtgever niet in strijd komen met het  bepaalde in de algemene voorwaarden van de verkoper.  6. Waarin deze algemene voorwaarden gesproken wordt van (levering van) producten wordt daaronder tevens verstaan het verrichten  van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.    Artikel 2 Aanbiedingen  1. Alle door verkoper uitgebrachte offertes dienen te worden aangemerkt als uitnodigingen tot het doen van een aanbod. Zij binden  verkoper derhalve op geen enkele wijze, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig schriftelijk het tegendeel is bepaald. Alle  door verkoper uitgebrachte offertes worden steeds gedaan op basis van de op dat tijdstip geldende prijzen en specificaties.  2. De aan verkoper verstrekte order geldt als aanbod, welke door verkoper is aanvaard indien binnen 30 dagen na ontvangst van het  aanbod door verkoper schriftelijk het aanbod wordt bevestigd (door middel van een zogenaamde orderbevestiging), dan wel verkoper op  andere, voor de koper of opdrachtgever kenbare wijze aan de feitelijke uitvoering van de order is begonnen.  3. Alle aanbiedingen worden gedaan onder voorbehoud van beschikbaarheid bij verkoper. Indien verkoper na sluiting van de  overeenkomst vaststelt dat de bestelde zaken niet meer bij verkoper voorradig zijn of om wettelijke redenen niet kunnen worden  geleverd, mag verkoper naar keuze de koper zaken aanbieden waarvan de kwaliteit en prijs gelijkwaardig zijn, of zich uit de  overeenkomst terugtrekken. In geval van een niet-levering zal verkoper reeds vooruit ontvangen betalingen zo snel mogelijk  terugbetalen.    Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst  1. Een overeenkomst met verkoper komt eerst tot stand wanneer verkoper een aan verkoper verstrekte order of opdracht uitdrukkelijk  aanvaardt. Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment, waarop verkoper een bevestiging van de order of  opdracht verzendt, dan wel het moment, waarop verkoper met de feitelijk uitvoering van de order of opdracht op een voor koper kenbare  wijze is begonnen.  2. Afbeeldingen, tekeningen, opgave van capaciteiten en verdere omschrijvingen in door verkoper verstrekt beeld -en/of schriftelijk  materiaal zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch niet strikt bindend. Bij levering zijn kleine afwijkingen toelaatbaar. Indien het geleverde  product wezenlijk afwijkt is de koper of opdrachtgever binnen 7 dagen na levering bevoegd de overeenkomst te ontbinden.  3. Alle prijzen zijn inclusief BTW, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien bij de totstandkoming van de overeenkomst geen  prijs is bepaald, dan gelden de prijzen op de dag der feitelijke levering.  4. Indien bij de totstandkoming van de overeenkomst een prijs is bepaald, dan behoudt verkoper zich het recht voor om wijzigingen in  fabrieks -en/of importeursprijzen en in valutakoersen in de overeengekomen prijs door te berekenen. De koper heeft bij een  prijsverhoging binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst de bevoegdheid de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te  ontbinden. De ontbinding dient schriftelijk plaats te vinden binnen 7 dagen na kennisgeving van de prijswijziging.    Artikel 4 Levering  1. De door verkoper vermelde levertijden en reparatieduur zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is  overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient verkoper derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.  2. De vermelde termijnen vangen aan op het moment, waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, mits alle voor de uitvoering van  de overeenkomst benodigde gegevens en/of te repareren zaken in bezit van verkoper zijn.  3. Indien door omstandigheden zaken of onderdelen daarvan niet tijdig aan verkoper worden geleverd, worden de levertijden verlengd  met de tijd dat niet aan verkoper is geleverd. Indien de vermelde levertijd of reparatieduur dientengevolge met meer dan 3 maanden  wordt overschreden, dan is de koper of opdrachtgever bevoegd na schriftelijke ingebrekestelling de overeenkomst te ontbinden.  4. Levertijden worden verlengd met de tijd gedurende welke de koper of opdrachtgever enig verschuldigd geworden bedrag, nadat dit  opeisbaar is geworden onbetaald heeft gelaten.  5. De levering van zaken vindt plaats af bedrijf van verkoper, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.  6. Indien de levering van zaken op verzoek van de koper of opdrachtgever plaatsvindt op een andere locatie of op een andere wijze dan  gebruikelijk, dan worden de hieraan verbonden meerkosten in rekening van de koper of opdrachtgever gebracht.  7. De koper of opdrachtgever draagt het risico van de aan hem geleverde zaken vanaf het moment van aflevering. Nalatigheid van de  koper of opdrachtgever ter zake van het afnemen van de zaken laat zijn betalingsverplichting onverlet.  8. Blijft een koper of opdrachtgever na kennisgeving en sommatie in gebreke om af te nemen, dan kan verkoper te zijner keuze, hetzij  leveren op een door verkoper te bepalen tijdstip, hetzij de overeenkomst dan wel het nog onuitgevoerde deel der overeenkomst, zonder  rechterlijke tussenkomst en zonder dat ingebrekestelling is vereist, ontbinden, onverminderd het recht van verkoper op  schadevergoeding.    Artikel 5 Reparatie en onderhoud  1. De opdrachtgever kan voor of bij het verstrekken van de opdracht opgave verlangen van de prijs van de werkzaamheden, alsmede  van de termijn waarbinnen de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. De prijs en termijn worden bij benadering vermeld, zodat  hiervan steeds kan worden afgeweken. Indien de bij benadering vermelde prijs met meer dan 10 procent wordt overschreden of dreigt te  worden overschreden verplicht verkoper zich contact op te nemen met de opdrachtgever, teneinde de meerkosten te bespreken. De  opdrachtgever is in dat geval gerechtigd de overeenkomst te beëindigen onder schadeloosstelling voor de door verkoper reeds verrichte  werkzaamheden.  2. Van de uitgevoerde werkzaamheden wordt een gespecificeerde factuur verstrekt.  3. Indien de opdrachtgever binnen 3 werkdagen na kennisneming van de uitvoering van de opdracht zijn zaak niet heeft afgehaald, kan  verkoper stallingkosten in rekening brengen overeenkomstig het bij verkoper geldende tarief.  4. Verkoper is gerechtigd een retentierecht uit te oefenen, indien de opdrachtgever de kosten van door verkoper verrichte  werkzaamheden niet of niet geheel voldoet, tenzij de opdrachtgever voldoende vervangende zekerheid heeft gesteld.    Artikel 6 Betaling  1. Betaling dient te geschieden in Nederlandse valuta contant bij aflevering, dan wel op vooruitbetaling, dan wel binnen 14 dagen na  factuurdatum door overmaking op een door verkoper aangewezen bankrekening.  2. De koper of opdrachtgever treedt zonder dat nadere ingebrekestelling nodig is in verzuim indien hij niet tijdig voldoet aan zijn  betalingsverplichtingen. In dat geval verbeurt de koper of opdrachtgever, zonder dat nadere aanzegging door verkoper nodig is, vanaf  de vervaldatum tot aan de dag der algehele betaling, rente gelijk aan de op dat moment geldende wettelijke rente. Deze rente is direct  en zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar.  3. Indien de koper of opdrachtgever in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen komen de door verkoper in verband met de  invordering gemaakte buitengerechtelijke kosten voor zijn rekening. De betreffende kosten worden bepaald op minimaal 15 % van de  hoofdsom met een minimum van € 23,00 onverminderd het recht van verkoper om verder redelijke kosten ex art. 6:96 lid 2 sub c BW in  rekening te brengen.    Artikel 7 Overmacht  1. Indien verkoper door omstandigheden, opgekomen buiten zijn schuld en risicosfeer na het sluiten van de overeenkomst, tijdelijk  verhinderd is zijn verplichtingen na te komen, is hij bevoegd de uitvoering van de overeenkomst voor de duur van de verhindering op te  schorten. De wederpartij is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien van hem in redelijkheid, gezien de omstandigheden van het  geval, niet kan worden gevergd dat hij opheffing van de (oorzaak van de) verhindering afwacht.  2. Indien verkoper door omstandigheden, opgekomen als hiervoor in lid 1 bedoeld, blijvend verhinderd is zijn verplichtingen na te komen  en deze omstandigheden niet voor zijn rekening komen, is ieder van partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden voor zover die op  dat moment nog niet is uitgevoerd.  3. Tot de omstandigheden als hiervoor bedoeld, worden in elk geval gerekend oorlog, oorlogsgevaar, oproer, molest, brand,  waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen,  machinebreuk, storingen in de levering van energie, bedrijfsstoring en het geval dat verkoper door zijn eigen toeleveranciers om welke  reden dan ook niet tot levering in staat worden gesteld.  4. In geval van overmacht kan de koper of opdrachtgever verkoper niet tot schadevergoeding aanspreken.    Artikel 8 Zekerheid  1. Verkoper is gerechtigd van de koper te vorderen dat hij zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen, zulks met name ook  na totstandkoming van de overeenkomst.  2. Indien de door verkoper verlangde zekerheid niet wordt gegeven, kan verkoper de uitvoering van zijn verplichtingen opschorten en/of  de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden, onverminderd de rechten zoals die voor verkoper uit het gemene recht  voortvloeien.    Artikel 9 Aansprakelijkheid  1. Ingeval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van verkoper is zijn aansprakelijkheid voor gevolgof bedrijfsschade, directe of indirecte schade hoe ook genaamd, winstderving en stilstandschade daaronder begrepen, geleden door  koper of opdrachtgever, diens ondergeschikten en bij of door hem tewerkgestelden of derden, beperkt tot het bedrag van de order die tot  schade heeft geleid.  2. De koper is gehouden verkoper te vrijwaren voor alle aanspraken die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen  verkoper mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van  de koper komen.    Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud  1. Zolang de koper of opdrachtgever niet volledig aan zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van enige overeenkomst met verkoper  aangegaan heeft voldaan, blijven reeds geleverde zaken eigendom van verkoper, onverminderd overigens de verplichtingen van de  koper tot tijdige betaling.  2. De koper of opdrachtgever is niet gerechtigd om door verkoper geleverde zaken door te verkopen, te leveren, te verpanden of op  andere wijze, onder welke titel ook, al dan niet om niet en al dan niet in gebruik, aan een ander over te dragen of te zijner beschikking te  stellen, zolang deze niet volledig zijn betaald.  3. Zolang de zaken niet in eigendom van de koper of opdrachtgever zijn overgegaan, is deze verplicht de zaken tegen alle risico’s te  verzekeren.    Artikel 11 Teruggave recht  1. Binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van de zaken kan de koper de zaken onder toezending van een kopie van de  desbetreffende factuur en vermelding van de reden van retourzending, aan verkoper terugzenden. Dit retourrecht geldt niet voor de in  artikel 11.2 vermelde zaken en voor zaken die beschadigd of gebruikt zijn. De terug te zenden zaken dienen voldoende te zijn  gefrankeerd. Het risico van verzending en het bewijs van verzending berusten bij de koper. Indien de zaken ongebruikt en onbeschadigd  zijn, en tijdig en correct zijn geretourneerd, betaald verkoper de betaalde prijs, met uitzondering van de verzendkosten zo spoedig  mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na retourontvangst van de zaken terug, dan wel wordt binnen 7 dagen na ontvangst van de  zaken een credit nota verstuurd die in mindering mag worden gebracht op lopende of komende facturen.  2. Van retourrecht zijn uitgesloten: boeken, alle elektronische componenten in geopende of zonder verpakking en alle niet in het  standaard leveringsprogramma van verkoper opgenomen zaken.    Artikel 12 Garantie  1. Verkoper garandeert dat de zaken op het moment van verzending geen gebreken hebben die de waarde of de deugdelijkheid voor  normaal gebruik opheffen of wezenlijk verminderen.  2. Voorts heeft de koper recht op garantie van de fabrikant van de geleverde goederen. De koper dient de zaken binnen 14 dagen na  ontvangst op volledigheid en eventuele gebreken te controleren en dient in geval van een afwijking per omgaande te reclameren. In  geval van verborgen gebreken dient de mededeling onmiddellijk na de vaststelling van het verborgen gebrek te geschieden.  Reclamaties dienen voorzien te zijn van een korte omschrijving van het gebrek en een kopie van de factuur.  3. Indien een gebrekkig goed is geleverd mag verkoper naar keuze, het gebrekkige goed repareren of een vervangende levering  uitvoeren. Indien reparatie niet mogelijk blijkt te zijn, of geen acceptabele vervangende levering plaatsvindt, mag de koper zich uit de  overeenkomst terugtrekken (ontbinding van de overeenkomst).    Artikel 13 Reclames  1. Klachten dienen onder nauwkeurige opgave van de aard en de oorzaak van de klacht en onder vermelding van datum van aflevering  en factuurnummer schriftelijk bij verkoper te worden ingediend binnen 14 dagen na ontvangst van de zaak.  2. Zaken mogen uitsluitend aan verkoper worden teruggestuurd binnen 14 dagen na ontvangst. Het impliceert niet de erkenning dat de  klacht gerechtvaardigd is. Zaken dienen in ongeschonden staat in de originele verpakking aan verkoper te worden teruggestuurd op  kosten en voor risico van de koper of opdrachtgever.  3. Zolang zaken niet teruggestuurd en door verkoper akkoord bevonden zijn, of de klacht door verkoper is geaccepteerd, blijft de  betalingsverplichting van de koper of opdrachtgever in stand.    Artikel 14 Toepasselijk recht  1. Op de door verkoper gedane offertes en op alle door verkoper aangegane overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van  toepassing.    Artikel 15 Geschillenbeslechting  1. Alle geschillen, van welke aard ook, verband houdende met of voortvloeiende uit door verkoper aangegane overeenkomsten en door  verkoper verrichte leveringen en diensten worden beslecht door de rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van verkoper, te weten  Nieuwegein, gemeente Utrecht.    Artikel 16 Depot  1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht en treden in werking met ingang van 17-01-2012. Zij  vervangen vanaf die datum alle vroegere algemene verkoop- en betalingsvoorwaarden van verkoper.